top of page

מאגרי מידע

תיאוריה ושיטות מחקר

 

eHRAF תרבויות עולמיות

מסד נתונים שאצר ייל, מכיל אוספים אתנוגרפיים המכסים את כל ההיבטים של חיי התרבות והחברה.

 
bottom of page