top of page

האוספים שלנו

החומרים בספרייה מחולקים לאוספים על פי הפורמט או על פי הנושא הכללי שלהם. האוסף מייצג גם את מיקומם הפיזי. מרבית האוספים מצויים בספרייה, אם כי כמה מהם מאוחסנים מחוצה לה. עבור כל האוספים המסומנים בכוכבית (*) יש צורך לבקש גישה בדלפק.

בספרייה:
AGE    אוסף כללי
AS      פורמט קטן
AG     פורמט גדול
AC     ספרים שמורים *
AV     חומר אור-קולי *
AM    מפות, תוכניות ולוחות *

במיקומים אחרים:
AT     אוסף התזות *
ALZ   מעבדת ארכאוזאולוגיה *
ALB   מעבדת ארכאובוטניקה *
AL     מעבדת ארכאומטלורגיה *
ACH  חדר האוספים *
AB    מדף סגור *
AR    אוספים מיוחדים-חדר סמנירים
 *

bottom of page