top of page

נושאים ומיקומים

ספריית ארכאולוגיה מסודרת על מערכת מיון ספרים ייחודית. שיטת המיון פותחה על ידי גבי בקי (הספרנית הראשית הראשונה), בעקבות עבודתו של מיכאל אבי יונה בספרייה בירושלים.

שיטה זו שונה מהשיטה המקובלת בספריות אחרות והיא מבוססת על מיון גיאוגרפי-נושאי. כל אזור גיאוגרפי מיוצג על ידי מדינה או מדינות מודרניות. בכל כל אזור מוגדר, יש חלוקה נוספת לנושאים כגון היסטוריה, ארכאולוגיה, דת ועוד. הנושאים חוזרים באותו סדר תחת אותו אזור. הנושאים מיוצגים על ידי ארבע הספרות של מספר המדף.

להלן תקציר רשימת הנושאים, את רשימת הנושאים המלאה ניתן למצוא בחוברת בעמוד המסמכים.

1000 - המזרח התיכון והקרוב

1060 - שומרית, אכדית, בבלית, אשורית וכתב יתדות

1110 - ארמית, כנענית, עברית, כתב פרוטו-סיני, ערבית ושומרונית

1130 - ארכאולוגיה

1140 - אמנות וארכיטקטורה

 

1200 - ארץ ישראל וירדן

1300-1280- סקרים אזורים

1330- ירושלים

1350 - דו"חות חפירה

1370 - אמנות וארכיטקטורה, עיור

1380 - קרמיקה

1400 - מקרא

1450 - היסטוריה של ארץ ישראל ועם ישראל

 

1500 - סיני

1550 - דוח"ות חפירה

1600 - מצרים

1650 - לשון, פליאוגרפיה, אפיגרפיה

1720 - כרונולוגיה

1730 - ארכאולוגיה

1735 - אתרים ודו"חות חפירה

1740 - אמנות כללי וחפצים

1760 - ארכיטקטורה

1780 - דת

 

1800 - סוריה ולבנון

1840 - מקורות

1920 - כרונולוגיה

1930 - ארכאולוגיה

1935 - אתרים ודו"חות חפירה

1940 - אמנות, קרמיקה וארכיטקטורה

1980 - דת

 

2000 - תורכיה ואוררטו

2045 - ספרות

2050 - לשון ואפיגרפיה, כללי

2120 - כרונולוגיה

2130 - ארכאולוגיה

2135 - אתרים ודו"חות חפירה

2140 - אמנות וארכיטקטורה

2180 - דת

 

2200 - עיראק

2240 - מקורות

2320 - כרונולוגיה

2330 - ארכאולוגיה

2335 - אתרים ודו"חות חפירה

2340 - אמנות וארכיטקטורה

2380 - דת

 

2400 - אירן

 

2600 - עבר הקווקז

 

2700 - אפגניסטן

 

2800 - הודו

 

2900 - חצי האי ערב והמפרץ הפרסי

 

3100 - מזרח אסיה

 

3200 - אפריקה

 

3300 - קפריסין

3330 - ארכיאולוגיה

3335 - אתרים ודוח"ות חפירה

3340 - אמנות

3345 - קרמיקה

3380 - דת  

 

3500 - כרתים והאיים האגאיים

3530 - ארכיאולוגיה

3535 - אתרים ודוח"ות חפירה

3540 - אמנות

3545 - קרמיקה  

3560 - אדריכלות  

 

3700 - אירופה

 

3800 - יוון ואזורי שליטתה

3840 - מקורות

3845 - ספרות

3920 - כרונולוגיה

3930 - ארכאולוגיה

3935 - אתרים ודוח"ות חפירה

3940 - אמנות

3980 - דת

 

4000 - איטליה, רומא ואזורי שליטתה

4040 - מקורות

4130 - ארכאולוגיה

4135 - אתרים ודוח"ות חפירה

4140 - אמנות- כללי וחפצים

4170 - מנהגי יום יום (חקלאות, כלכלה ומסחר)

4180 - דת

 

4200 - אוסטרליה ואוקייניה

4400 - אמריקה

5000 - האנושות

5010 - אבולוציה של האדם

5015 - אנתרופולוגיה חברתית ותרבותית

5020 - חברה ותרבות

5030 - חיי יום-יום ומנהגים

5040 - כלכלה ומסחר

5050 - כלכלת קיום וחקלאות

5060 - קבורה

5070 - לוחמה וצבא

5080 - ימאות

5090 - דת ופולחן

5100 - תולדות האמנות

5200 - תרבות חומרית

5210 - קרמיקה

5220 - כלי אבן

5230 - זכוכית

5240 - מתכת

5300- נומיסמטיקה

5400 - תולדות האנושות

5500 - מדעי הארכאולוגיה

5550 - ארכאוזאולוגיה

5600 - ארכאובוטניקה

5650 - גיאוארכאולוגיה, גיאולוגיה וגיאוגרפיה

5690 - אקלים ופליאואקלים

5800 - ארכאומגנטיזם

5860 - שיטות תיארוך

5870 - מחקר טכנולוגיות קדומות

6000 - ארכאולוגיה כללי

6010 - תיאוריה ארכיאולוגית

6020 - שיטות עבודה ומחקר

6030 - תיעוד ופרסום

6040 - חוק העתיקות ואתיקה מקצועית

6060 - שימור ושחזור

6200 - ספרי עזר כללים

6310 - אנציקלופדיות למקרא, ארכיאולוגיה, תלמוד וידיעת הארץ 

6340 - ספרי יובל

6350 - אטלסים ומפות

bottom of page